GYVŪNŲ GEROVĖS CENTRAS „VILNOJA“
GYVŪNŲ VIEŠBUČIO REZERVACIJA
1. Pagrindinė informacija apie gyvūną:
2. Apgyvenimo ir papildomų paslaugų užsakymas:
3. Papildomos paslaugos, jeigu užsakoma:
4. Kita informacija:
5. Pagrindinės rezervacijos sąlygos ir Kliento patvirtinimai:

5.1. Šalys susitaria, kad Klienas atlikęs rezervaciją sumoka ne mažiau nei 50% paslaugų kainos avansą arba pilną paslaugų kainą ir gavus viešbučio patvirtinimą apie gautą rezervacijos užklausą bei sėkmingą mokėjimą įvyksta paslaugų rezervacija.
5.2. Šalys susitaria, kad Klientui atšaukus rezervaciją likus 7 (septynioms) ar mažiau dienų, iš avansinio mokėjimo ar sumokėtos gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje paslaugų kainos, Viešbutis atskaitytų 50 EUR netesybas (baudą) už rezervacijos atšaukimą. Viešbutis įsipareigoja Klientui mokėtiną sumą grąžinti per 7 darbo dienas nuo rezervacijos atšaukimo, į Kliento nurodytą banko sąskaitą.
5.3. Klientas patvirtina, kad prieš užpildydamas ir Viešbučiui pateikdamas šią rezervacijos sutartį bei atlikdamas mokėjimą, atidžiai susipažino su „Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje taisyklėmis“, ypač dėl priimamų gyvūnų amžiaus, vakcinacijos ir neagresyvumo, jas suprato, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Klientas informuojamas, jog gyvūno registracijos Viešbutyje metu nustačius, jog gyvūnas ir (ar) privalomi pateikti dokumentai neatitinka šiose taisyklėse numatytų privalomų sąlygų bei reikalavimų, Viešbutis atsisakys priimti gyvūną, o už rezervacijos atšaukimą dėl Kliento kaltės bus taikomos 6.1. punkte numatytos sąlygos dėl 50 EUR netesybų (baudos) Viešbučiui sumokėjimo.
5.4. Viešbučio rezervacija įsigalioja Viešbučiui patvirtinus užsakymą ir Klientui atlikus avansinį ar pilną gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje mokėjimą per 24 valandas nuo rezervacijos patvirtinimo. Mokėjimo atlikimo momentas yra mokėjimo Viešbučio banko sąskaitoje įskaitymo momentas. Klientui nustatytu laiku neatlikus avansinio ar pilno gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje mokėjimo, Viešbučio rezervacija laikoma neįsigaliojusi.

Kliento informacija

Su viešbučio taisyklėmis galima susipažinti čia.