Saulėlydžio g. 1A, Užilgių kaimas, Trakų savivaldybė, Trakų rajonas
24/7

GYVŪNŲ GEROVĖS CENTRAS „VILNOJA“ GYVŪNO LAIKINO APGYVENDINIMO VIEŠBUTYJE TAISYKLĖS

ATSISIŲSTI (.PDF)

GYVŪNO LAIKINO APGYVENDINIMO VIEŠBUTYJE TAISYKLĖS

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Gyvūnų gerovės centro „VILNOJA“ Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje (toliau – Viešbutis) taisykles.
 1. Taisyklės yra taikomos ir privalomos visiems Viešbučio paslaugomis siekiantiems pasinaudoti ir besinaudojantiems fiziniams bei juridiniams asmenims (toliau – Klientas), Viešbučiui ir Viešbučio darbuotojams.
 2. Taisyklės yra viešai skelbiamos Viešbučio patalpose, taip pat yra pateikiamos Klientui susipažinti prieš sudarant „Gyvūnų viešbučio rezervacijos sutartį“ arba „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutartį“ (išsiunčiamos el. paštu, pateikiamos Viešbučio tinklapyje, jeigu rezervacijos forma pildoma internetu arba pateikiamos susipažinti prieš pasirašant „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutartį“).
 3. Taisyklės Klientui asmeniškai yra pateikiamos susipažinti vieną kartą, vėliau Klientas su jomis gali bet kada susipažinti Viešbučio patalpose.
 1. Klientas, prieš palikdamas gyvūną Viešbutyje, turi įsitikinti, kad gyvūnas bus laikomas sąlygomis, kurios, jo nuomone, atitinka jo gyvūno poreikius.
 1. Gyvūnų laikino apgyvendinimo vietos Viešbutyje turi būti rezervuojamos iš anksto, sudarant „Gyvūnų viešbučio rezervacijos sutartį“ ir sumokant 50% dydžio rezervacijos mokestį, jeigu Klientas ir Viešbutis nesusitaria kitaip.
 2. Gyvūnai Viešbutyje sutartą dieną yra priimami ir gali būti registruojami nuo 14 val. iki 20 val., jeigu Klientas su Viešbučiu nebuvo susitaręs dėl kitokio (individualaus) priėmimo laiko, kuris gali būti apmokestinamas papildomai pagal Viešbučio patvirtintą kainininką.
 3. Prieš registruojant gyvūną Viešbutyje su Klientu turi būti sudaroma „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutartis“. Viešbutis veda „Gyvūnų laikino apgyvendinimo sutarčių žurnalą“ ir vieną šios sutarties egzempliorių privalo saugoti Viešbutyje. Ši sutartis kartu yra ir Kliento gyvūno priėmimo- perdavimo Viešbučiui aktas.
 4. „Gyvūnų viešbučio rezervacijos sutartis“ bei „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutartis“ su Viešbučiu turi teisę sudaryti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems priklauso gyvūno nuosavybės (gyvūno savininkas) ir (ar) gyvūno valdymo (gyvūno laikytojas) teisės. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje galiojantys teisės aktai nenumato privalomos gyvūnų ir jų savininkų registracijos, yra preziumuojama, kad sutartis su Viešbučiu sudarantis asmuo ir gyvūną laikinam apgyvendinimui Viešbutyje perduodantis asmuo turi teisę jas sudaryti ir prisiimti atitinkamus įsipareigojimus. Tuo atveju, jeigu gyvūno laikino apgyvendinimo Viešbutyje metu tretieji asmenys pareikštų reikalavimus ir (ar) pretenzijas į Viešbučiui laikinai prižiūrėti patikėtą gyvūną, Viešbutis jį perduoti tretiesiems asmenims turi teisę tik gavęs kompetentingos valstybės institucijos spendimą ir (ar) įpareigojimą.
 1. Viešbutis prieš sudarydamas su Klientu „Gyvūnų viešbučio rezervacijos sutartį“ ar „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutartį“ turi teisę prašyti pateiki asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir su jai susipažinti, o juos atsisakius pateikti – atsisakyti sudaryti sutartis.
 2. Viešbutyje gali būti laikinai apgyvendinami ir prižiūrimi gyvūnai augintiniai (šunys, katės, šeškai ir kiti smulkieji naminiai gyvūnai) ne jaunesni kaip 12 savaičių amžiaus, kurie sugeba savarankiškai maitintis arba yra laikomi su motina arba su kita juos maitinančia patele, jeigu Viešbutis juos kartu sutinka priimti.
 3. Viešbutyje yra priimami tik vakcinuoti šunys, kates ir šeškai:

12.1. Šunys, katės ir šeškai privalo būti vakcinuoti nuo pasiutligės; 12.2. Šunys privalo būti vakcinuoti nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito;

12.3. Katės privalo būti vakcinuotos nuo kalicivirozės, infekcinio rinotracheito, panleukopenijos ir leukemijos;

12.4. Šeškai privalo būti vakcinuoti nuo mėsėdžių maro.

 1. Šuns, katės ar šeško priėmimo į Viešbutį dieną turi būti praėjęs vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje nustatytas laikotarpis imunitetui susidaryti ir vakcina turi būti galiojanti visą gyvūno laikinos priežiūros Viešbutyje laikotarpį. 14. Prieš sudarydamas „Gyvūnų viešbučio rezervacijos sutartį“ ar „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutartį“ Klientas turi asmeniškai patikrinti ir įsitikinti, kad gyvūno registracijos Viešbutyje momentu ir visą gyvūno priežiūros Viešbutyje laikotarpį gyvūnas turės visas galiojančias vakcinas.
 2. Registruodamas gyvūną Viešbutyje Klientas privalo Viešbučiui pateikti gyvūno vakcinaciją patvirtinantį oficialų dokumentą (pvz.: Gyvūno augintinio pasą, Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimą, veterinarijos sertifikatą, išrašą iš Gyvūnų augintinių registro ir pan.) ir palikti jį saugoti Viešbutyje iki gyvūno laikino apgyvendinimo Viešbutyje pabaigos.
 3. Viešbutis priima tik tuos gyvūnus, kurie yra neagresyvūs žmonėms bei kitiems tos pačios rūšies gyvūnams. Agresyvumas kitai rūšiai nevertinamas dėl gyvūnų kontakto su kita gyvūnų rūšimi negalimumo. Klientas privalo ypatingai išsamiai ir sąžiningai atskleisti Viešbučiui informaciją dėl gyvūno (ne)agresyvumo.
 4. Sąlygos dėl gyvūno amžiaus, vakcinacijos bei neagresyvumo kitiems žmonėms bei gyvūnams yra privalomos ir turi esminę reikšmę Viešbučio ir Kliento sutartiniams teisiniams santykiams.
 1. Gyvūno registracijos Viešbutyje metu nustačius, jog gyvūnas neatitinka bent vienos privalomos gyvūno priėmimo laikinam apgyvendinimui Viešbutyje sąlygos dėl amžiaus, vakcinacijos ir neagresyvumo, gyvūnas į Viešbutį yra nepriimamas ir Klientui gali būti taikomos „Gyvūnų viešbučio rezervacijos sutartyje“ numatytos teisinės pasekmės (netesybos) dėl rezervacijos atšaukimo dėl Kliento kaltės, jeigu tokia sutartis buvo sudaryta.
 2. Sprendimo teisė dėl konkretaus gyvūno priėmimo į Viešbutį priklauso Viešbučiui. Viešbutis turi teisę atsisakyti priimti konkretų gyvūną jeigu turima įtarimų ir (ar) duomenų, kad gyvūnui yra būdingas perdėtas išsiskyrimo nerimas, jeigu gyvūnui yra reikalinga speciali veterinarinė priežiūra dėl ligos ar senatvės ir panašių Viešbučiui svarbių aplinkybių, kurių įgyvendinimui Viešbutis nėra pritaikytas ir (ar) kurių Viešbutis objektyviai negali įgyvendinti ir (ar) jeigu Viešbučiui tokių sąlygų įgyvendinimas būtų nuostolingas bei panašiais svarbiais atvejais.
 1. Siekdamas užtikrinti priimamų gyvūnų atsekamumą, Viešbutis taiko galiojančiuose teisės aktuose nustatytus gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimus. Jeigu galiojančiuose teisės aktuose nėra nustatytų priimamų gyvūnų privalomo registravimo ir ženklinimo reikalavimų, Viešbutis užtikrina priimamų gyvūnų atsekamumą tokiais alternatyviais būdais, atsižvelgdamas į Kliento pasirinkimą:

20.1. Priimdamas paženklintus gyvūnus. Gyvūnų priėmimo metu Viešbutis gyvūno poodinės mikroschemos numeriui ir (ar) kodui nuskaityti skirta įranga ir (ar) priemone turi patvirtinti šuns, katės ar šeško tapatybę ir patikrinti jo indentifikavimo duomenų atitiktį duomenims, nurodytiems dokumente, kuriuo patvirtinama gyvūno vakcinacija;

20.2. Paženklindamas priimamus nepaženklintus gyvūnus laikinu ženklu, pavyzdžiui, sunumeruotu antkakliu, ženkliuku su numeriu ir pan.;

20.3. Savo techninėmis priemonėmis nufotografuodamas gyvūną ir (ar) kartu su Klientu aprašydamas išorinius ir išskirtinius gyvūną identifikuojančius požymius. Jeigu gyvūnas fotografuojamas, nuotraukos turi būti saugomos Viešbučio turimoje skaitmeninėje laikmenoje, nuotraukoms suteikiant identifikacinį pavadinimą, atitinkantį Kliento su Viešbučiu pasirašomos „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutarties“ registracijos numerį;

 1. Viešbutis su Klientu sudaromoje „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutartyje“ aptaria (nurodo) pagal Taisyklių 15 punktą konkrečiam gyvūnui pritaikytą gyvūno identifikavimo (atsekamumo) būdą bei formą.
 2. Viešbutis užtikrina, kad gyvūnams bus suteikiamos jų rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną bei galiojančius veterinarinius ir gyvūnų gerovės reikalavimus atitinkančios laikymo sąlygos.
 1. Viešbutyje esančiose gyvūnų apgyvendinimo patalpose yra užtikrinamos tokios sąlygos:

23.1. Šunys Viešbutyje gali būti apgyvendinami standartiniuose (DOGECO) 9 kv. m. ploto kambariuose su gultais, žaislais ir 18 kv. m. individualiu lauko kiemeliu-voljeru.

23.2. Šunys Viešbutyje gali būti apgyvendinami prabangiuose (DOGVIP) 12 kv. m. ploto kambariuose su baldais, žaislais, TV, 26 kv. m. individualiu lauko kiemeliu-voljeru.

23.3. Katės ir šeškai Viešbutyje gali būti apgyvendinami standartiniuose (CATECO) 2,5 kv. m. ploto kambariuose su gultais, draskylėmis.

23.4. Katės ir šeškai Viešbutyje gali būti apgyvendinami prabangiuose (CATVIP) 6 kv. m. ploto kambariuose su gultais, draskylėmis, žaislais, karstyklėmis.

23.5. Taisyklių 23.1-23.4 punktuose nurodytuose kambariuose taip pat yra užtikrinamas individualus grindinis šildymas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Patalpose, kuriose laikomi gyvūnai, palaikoma + 15−21°C temperatūra, išskyrus atvejus, kai Klientas arba veterinarijos gydytojas nurodo joje palaikyti aukštesnę ar žemesnę temperatūrą (pvz.: gyvūnų jauniklių, beplaukių gyvūnų, sergančių gyvūnų laikymo atvejais ir kt.).

23.6. Kiti smulkieji gyvūnai Viešbutyje yra apgyvendinami tik Klientui priklausančioje ir Viešbučiui pristatytoje bei veterinarinius ir gyvūnų gerovės reikalavimus atitinkančioje gyvūnų laikymo įrangoje, atskiroje ir kitiems gyvūnams neprieinamoje Viešbučio vietoje, kurioje yra užtikrinamas bendras patalpų šildymas ir vėdinimas bei natūralus apšvietimas arba natūralaus apšvietimo trukmę atitinkantis dirbtinis apšvietimas.

 1. Siekiant išvengti užkrečiamųjų gyvūnų ligų plitimo, Viešbučio teritorija turi būti reguliariai valoma, o Viešbučio patalpos ir gyvūnų laikymo įranga turi būti reguliariai valomos, plaunamos ir dezinfekuojamos. Dezinfekcijai turi būti naudojami autorizuoti veterinariniai biocidiniai produktai pagal gamintojo nurodymus. Laikymo įranga, išskyrus tą laikymo įrangą, kurioje jau laikomi gyvūnai, prieš patalpinant į ją naują gyvūną turi būti išvaloma, išplaunama ir išdezinfekuojama. Duomenys apie atliktą Viešbučio patalpos ar gyvūno laikymo įrangos dezinfekciją (dezinfekcijos data ir laikas, dezinfekuotos patalpos pavadinimas, dezinfekcijai naudoti autorizuoti veterinariniai biocidiniai produktai) turi būti registruojami „Viešbučio patalpų ir gyvūnų laikymo įrangos dezinfekcijos žurnale“. Dezinfekuojant laikymo įrangą, joje negali būti gyvūnų. Patalpinti gyvūnus į išdezinfekuotą laikymo įrangą galima tik tada, kai ji visiškai išdžiūsta.
 1. Kiekvieną dieną, ryte ir vakare, turi būti valomos gyvūnų kraiko dėžutės, prireikus keičiamas kraikas.
 2. Gyvūnai Viešbutyje yra šeriami jų poreikius atitinkančiais pašarais. Pašaro kiekis, sudėtis, forma ir pateikimas turi atitikti gyvūnų mitybos ir elgesio poreikius.
 1. Viešbutis įsipareigoja savo veikloje naudoti tik veterinarinius reikalavimus atitinkantį gyvūnų maistą, užtikrinti gyvūnų šėrimą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir (ar) Kliento pateiktą informaciją dėl gyvūno mitybos specifikos.
 2. Gyvūnai Viešbutyje yra šeriami arba Viešbučio maistu ir pagal Viešbučio nustatytą periodiškumą, arba pagal individualius Kliento pageidavimus ir (ar) Kliento Viešbučiui pateiktą maistą, jeigu Viešbutis šiuos pageidavimus gali ir sutinka įgyvendinti.
 3. Jeigu gyvūnai šeriami Viešbučio maistu ir pagal Viešbučio nustatytą periodiškumą, yra taikoma tokia tvarka:

29.1. Šunys šeriami 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, maistu kuriuo nurodo ar/ir pristato gyvūno savininkas, pagal gamintojo arba Kliento nurodytas šuns šėrimo normas ir grafiką;

29.2. Katės šeriamos 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, maistu kuriuo nurodo ar/ir pristato gyvūno savininkas, maistu, pagal gamintojo arba Kliento nurodytas katės šėrimo normas ir grafiką;

29.3. Šeškai šeriami 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, maistu kuriuo nurodo ar/ir pristato gyvūno savininkas, maistu, pagal gamintojo arba Kliento nurodytas šeško šėrimo normas ir grafiką;

29.4. Kiti smulkieji gyvūnai šeriami konkrečiam gyvūnui skirtu specialiu maistu, 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, maistu kuriuo nurodo ar/ir pristato gyvūno savininkas, maistu, pagal gamintojo arba Kliento nurodytas šeško šėrimo normas ir grafiką;

 1. Viešbutis užtikrina, kad gyvūnams prieinamoje vietoje nuolat bus švaraus vandens atsigerti.
 2. Šunys apgyvendinimo Viešbutyje metu į lauką yra išvedami su pavadėliu ne mažiau kaip 2 kartus per dieną ir ne mažiau kaip po 30 minučių kiekvieną kartą arba tokiam pat laikui ir tiek pat kartų yra paleidžiami laisvai lakstyti į specialiai tam skirtą aptvertą Viešbučio teritoriją arba lauko kiemelį – voljerą. Teritorijos ir (ar) lauko voljero plotas gali būti nuo 12 kv. m. iki 80 kv. m. ir priklauso nuo šuns dydžio bei kitų pagal galiojančius teisės aktus Viešbučiui taikomų veterinarinių bei gyvūnų gerovės reikalavimų. Kiekvienas šuo į lauką yra išvedamas (paleidžiamas) atskirai, išskyrus atvejus, kuomet su Klientu yra susitarta dėl keleto šunų apgyvendinimo arba Klientas užsisako papildomų paslaugų ir šunys yra vedami su pavadėliais bendrai (šunų žygis, papildomas vedžiojimas lauke ir pan.).
 3. Katės apgyvendinimo Viešbutyje metu į lauką nėra ir negali būti išleidžiamos dėl didelės tikimybės pabėgti. Katės gali būti išleidžiamos iš savo gyvenamosios patalpos pasivaikščioti laisvai antro Viešbučio aukšto koridoriuje tol, kol yra valomi kačių kambariai ir (ar) Klientui susitarus su Viešbučiu individualiai, bet ne daugiau nei 2 kartus per dieną.
 4. Kiti smulkieji gyvūnai yra nuolat laikomi ir prižiūrimi tik tam skirtoje patalpoje ir (ar) specialioje, atitinkamiems gyvūnams skirtoje bei pritaikytoje gyvūnų laikymo įrangoje.
 5. Klientas gali užsisakyti ir papildomas paslaugas už Viešbučio patvirtintame kainininke nurodytus įkainius, t.y.:

34.1. Gyvūnų taksi. Ši paslauga apima Kliento gyvūno pasiėmimą iš Kliento namų/oro uostų/kitų sutartų pasiėmimo vietų ir nuvežimą į Viešbutį ir (ar) Kliento gyvūno nuvežimą į Kliento namus/oro uostus/kitas sutartas gyvūno pasiėmimo vietas iš Viešbučio;

34.2. Gyvūnų grožio priežiūros paslaugas:

34.2.1. Šuns maudymas ir džiovinimas;

34.2.2. Šuns kirpimas;

34.2.3. Kitos kosmetinės paslaugos (nagų kirpimas, ausų valymas, pėdučių apkirpimas po nagų kirpimo procedūros, paprastas šukavimas (jeigu nėra sąvėlų), sąvėlų iššukavimas);

34.3. Parodinė ringo dresūra šunims. Užsiėmimas trunka 1 valandą. Užsiėmimą veda profesionalus dresuotojas. Užsiėmimo metu gali dalyvauti keli šunys, vedami su pavadėliais;

34.4. Šuns treniruotė ant profesionalaus bėgimo takelio. Užsiėmimas trunka 10min., 15 min.,20 min., užsiėmimas vedamas ir gyvūnas yra prižiūrimas Viešbučio darbuotojo;

34.5. Tiesioginio vaizdo stebėjimo paslauga (šunų ir kačių kambariuose; jeigu tam yra techninės galimybės);

34.6. Papildomas šuns vedžiojimas lauke 15 min., 30 min. arba 1 val. Šuo vedamas su pavadėliu Viešbučio darbuotojo. Papildomo vedžiojimo metu gali dalyvauti keli šunys, vedami su pavadėliais.

 1. Klientas prieš užsakydamas papildomas paslaugas turi įvertinti, kad dalis jų gali būti teikiamos bendrai dalyvaujant kitiems tos pačios rūšies gyvūnams (pavyzdžiui, parodinė ringo dresūra, papildomas šuns vedžiojimas ir pan.), vedlio kontroliuojamiems pavadėliu (pavyzdžiui, ringo dresūroje naudojant ringo pavadėlį ir pan.) ir todėl turi raštu „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutartyje“ nurodyti bei informuoti Viešbutį, jeigu dėl to gali kilti su tuo susijusi rizika (stipri Kliento šuns konkurencija su tos pačios lyties šunimis ir pan.). Atsakomybė ir padariniai dėl tokios informacijos tyčinio ir (ar) neapdairaus neatskleidimo tenka Klientui.
 2. Viešbutis turi užtikrinti, kad susirgusiam, sužeistam ar kitaip kenčiančiam gyvūnui nedelsiant būtų suteikta veterinarinė pagalba. Šiam tikslui įgyvendinti Viešbutis yra sudaręs sutartį su veterinarijos paslaugų teikėju dėl veterinarinės pagalbos teikimo Viešbutyje laikinai apgyvendintiems gyvūnams.
 3. Gyvūnus prižiūrintys asmenys, pastebėję gyvūno sveikatos ar elgsenos sutrikimų (gyvūno patinimą arba navikus, plaukų slinkimą, kasymąsi, išangės trynimą į grindis, įvairius odos pažeidimus, apatiją, blogą apetitą, elgsenos pakitimus, koordinacijos sutrikimus, vėmimą, dažną kosėjimą, čiaudėjimą, galvos kratymą, šlubavimą, išskyras iš akių, ausų arba nosies, nemalonų kvapą iš ausų, raudonas arba pažeistas dantenas, klibančius, rudus dantis, skystas išmatas arba vidurių užkietėjimą, išmatų spalvos, kvapo pokyčius, užsikrėtimą parazitais ir kt.), nedelsiant turi kreiptis į veterinarijos gydytoją ir informuoti Klientą arba jo nurodytą kontaktinį asmenį.
 4. Įtariamas sergantis gyvūnas nedelsiant turi būti atskiriamas nuo kitų gyvūnų, perkeliamas į sergančių gyvūnų patalpą, kurioje juo turi būti tinkamai rūpinamasi tol, kol jam bus suteikta veterinarinė pagalba, arba nedelsiant nugabenamas pas veterinarijos paslaugų teikėją, arba grąžinamas Klientui.
 5. Sergantiems gyvūnams naudojami šėrimo ir girdymo indai, kačių, šeškų kraiko dėžutės ir kita įranga ar priemonės turi būti laikomos atskirai nuo sveikiems gyvūnams naudojamų šėrimo ir girdymo indų, kačių, šeškų kraiko dėžučių ir kitos įrangos ar priemonių.
 6. Viešbutis užtikrina, kad gyvūnus prižiūrėtų pakankamai asmenų, gebančių tinkamai pasirūpinti prižiūrimais gyvūnais.
 1. Viešbutis privalo nedelsiant pranešti apie galimai užkrėstą, užsikrėtusį ar sergantį pasiutlige gyvūną veterinarijos gydytojui arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui.
 1. Viešbutis turi nedelsiant informuoti Klientą ar, nepavykus su juo susisiekti, Kliento kontaktinį asmenį apie gyvūno sveikatos sutrikimus, susižeidimą, nustatytą poreikį gydyti gyvūną ar jo gaišimą. Viešbutis įsipareigoja susiekti su Klientu ir visais kitais einamaisiais bei skubiais atvejais, kuomet gali kilti ir (ar) dėl objektyvių aplinkybių kyla poreikis pakeisti su Klientu sutartas laikino gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje sąlygas, o taip pat kitais svarbiais su gyvūno priežiūra susijusiais klausimais.
 2. Viešbutis gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje metu bus laikomas tinkamai įvykdęs savo pareigą informuoti Klientą, jeigu Viešbutis bandys susiekti su Klientu jo nurodytu telefonu 3 (tris) kartus, 1 (vienos) valandos intervalais ir išsiųs el. laišką Klientui po trečiojo skambučio, jeigu atvejis nėra skubus, ir 3 (tris) kartus, 30 (trisdešimt) minučių intervalais ir išsiųs el. laišką Klientui po trečiojo skambučio, jeigu atvejis yra skubus. Viešbutis pasilieka teisę šią informavimo pareigą atlikti ir kitokia tvarka, jeigu atvejis yra ypatingai skubus ir bendroji Kliento informavimo tvarka objektyviai negali būti taikoma siekiant užtikrinti gyvūno gerovę bei interesus.
 3. Su antruoju kontaktiniu asmeniu Viešbutis susisiekia tik tuomet, kuomet su Klientu nepavyko susisiekti bendrąja tvarka. Susisiekimui su kontaktiniu asmeniu taikomos tos pačios taisyklės kaip ir susisiekimui su Klientu. Nepavykus susisiekti ir su kontaktiniu asmeniui, Viešbutis skubiais atvejais turi teisę pats priimti sprendimus, susijusius su gyvūno sveikata ir (ar) gydymu, laikydamasis veterinarijos gydytojo rekomendacijų, kuomet tai yra objektyviai būtina siekiant užtikrinti gyvūno gerovę bei interesus.
 4. Viešbutis turi laikytis galiojančių veterinarijos ir gyvūnų gerovės reikalavimų. Jeigu gyvūnui turi būti sudarytos specialios laikymo sąlygos, tai turi būti aptarta su Klientu ir nurodyta raštu „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutartyje“.
 5. Viešbutis turi teikti paslaugas pagal individualias su Klientu suderintas sąlygas ir Kliento nurodymus. Jeigu Klientas nurodo Viešbučiui laikyti ar prižiūrėti gyvūną gyvūnų gerovės reikalavimų neatitinkančiomis sąlygomis, Viešbutis privalo atsisakyti vykdyti tokius nurodymus.
 6. Viešbutis turi teisę nukrypti nuo sutarties sąlygų ar Kliento nurodymų tuo atveju, jeigu pagal konkrečias aplinkybes tai yra būtina dėl Kliento gyvūno gerovės bei interesų užtikrinimo ir jeigu Viešbutis objektyviai negalėjo iš anksto Kliento atsiklausti. Šiuo atveju Viešbutis privalo raštu pranešti Klientui apie nukrypimus, kai tik pasidaro galima pranešti, bet ne vėliau kaip gyvūno išregistravimo iš Viešbučio dieną, atitinkamą informaciją nurodydamas Viešbučio patvirtintame „Gyvūno išregistravimo iš viešbučio akte“.
 7. Klausimais, kurie nėra tiesiogiai reglamentuoti teisės normomis, Viešbutis turi vadovautis nusistovėjusia (įprasta) gyvūnų gerovės ir interesų užtikrinimo praktika, savo darbuotojų profesine patirtimi, siekdamas Kliento ir gyvūno gerovės bei interesų apsaugos.
 8. Viešbutis turi teisę prioritetą teikti gyvūno gerovei ir interesams, kuomet yra vertinamas Viešbučio, Kliento ir gyvūno teisinis santykis.
 1. Gyvūnas iš Viešbučio turi būti išregistruojamas su Klientu sutartą dieną ir ne vėliau kaip 12 val., jeigu Klientas su Viešbučiu nebuvo susitaręs dėl kitokio individualaus išregistravimo laiko, kuris gali būti apmokestinamas papildomai pagal Viešbučio patvirtintą kainininką.
 2. Gyvūnas iš Viešbučio yra išregistruojamas ir Klientui grąžinamas pasirašant Viešbučio patvirtintą „Gyvūno išregistravimo iš viešbučio aktą“, kuriame Viešbutis Klientui pateikia ataskaitą su pagrindine informacija apie gyvūno laikiną apgyvendinimą Viešbutyje, o Klientas jame privalo pateikti Viešbučiui visas pastabas dėl suteiktų paslaugų kokybės, grąžinamo gyvūno būklės, jeigu tokių pastabų turi. Šis aktas yra laikomas gyvūno priėmimo-perdavimo Klientui aktu ir yra pasirašomas tiek Kliento, tiek Viešbučio.
 3. Klientui neatsiėmus gyvūno su Viešbučiu sutartais terminais ir nesusitarus su Viešbučiu dėl gyvūno laikinos priežiūros termino pratęsimo, Viešbutis turi teisę imtis galiojančiuose teisės aktuose numatytų priemonių dėl bešeimininkių gyvūnų priežiūros perdavimo kompetentingiems subjektams. Tuo atveju, jeigu pasibaigus sutartam terminui Klientas ar jo nurodytas kontaktinis asmuo neatsiims gyvūno iš Viešbučio ar iki sutarto termino pabaigos nebus susitaręs su Viešbučiu dėl laikino gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje paslaugų pratęsimo, tai Viešbutis, remiantis galiojančiais teisės aktais dėl bepriežiūrių gyvūnų, įspės Klientą ir jo nurodytą kontaktinį asmenį el. paštu, kad gyvūnas sutartu laiku iš Viešbučio yra neatsiimtas ir jeigu jis nebus atsiimtas praėjus 1 (vienai) parai nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos, tai Viešbutis informuos policiją ir (ar) savivaldybės administraciją dėl bepriežiūrio gyvūno buvimo jo žinioje ir turės teisę perduoti bei perduos gyvūną policijos ir (ar) savivaldybės administracijos nurodytam subjektui ir (ar) bet kokiai kitai viešai ar privačiai gyvūnų globos įstaigai, kuri sutinka perimti bepriežiūrio gyvūno globą bei priežiūrą, o Klientas privalės atlyginti priverstinio gyvūno apgyvendinimo ir priežiūros Viešbutyje įkainį už kiekvieną parą bei 30 (trisdešimt) procentų vienos paros gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje įkainio baudą už kiekvieną pradelstą gyvūno atsiėmimo iš Viešbučio dieną.
 1. Jeigu Klientas pažeidžia savo pareigą atsiimti gyvūną iš Viešbučio ne vėliau kaip sutartą dieną ir valandą, tai Klientas privalo apmokėti kiekvieną laikino gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje parą pagal atitinkamus Viešbučio įkainius ir papildomai sumokėti 30 (trisdešimt) procentų vienos paros Viešbučio įkainio baudą už kiekvieną pradelstą gyvūno atsiėmimo iš Viešbučio dieną. Ši nuostata nereiškia, kad Viešbutis privalo Kliento gyvūną apgyvendinti Viešbutyje neribotą terminą ir netaikyti Taisyklių 47 punkte numatytos bepriežiūrio gyvūno perdavimo kompetentingam subjektui tvarkos. Viešbutis pasilieka teisę pats nuspręsti, įvertinęs Viešbučio užimtumą ir kitas svarbias aplinkybes, ar taikyti Taisyklių 47 punkte numatytą bepriežiūrio gyvūno perdavimo atitinkamiems subjektams tvarką, ar apgyvendinti gyvūną Viešbutyje papildomam terminui Kliento sąskaita. Gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje papildomam terminui Kliento sąskaita laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 7 paros.
 2. Bendra Kliento užsakytų ir suteiktų paslaugų kaina priklauso nuo Kliento pasirinkto paslaugų Viešbutyje paketo, gyvūno laikino apgyvendinimo Viešbutyje termino ir yra apskaičiuojama pagal Viešbučio patvirtintą kainininką.
 3. Tuo atveju, jeigu Viešbučiui tektų suteikti papildomas paslaugas ir (ar) patirti papildomas išlaidas dėl gyvūno priežiūros (pavyzdžiui, būtinos veterinarinės pagalvos suteikimas, kuomet veterinarinė pagalba yra būtina ne dėl Viešbučio kaltės, Klientas gyvūną iš Viešbučio išregistruoja ir atsiima vėliau negu susitarta ir pan.), ar gyvūno padarytos žalos Viešbučio inventoriui ir (ar) patalpoms, Klientas privalo apmokėti Viešbučio papildomai suteiktas paslaugas ir (ar) patirtas išlaidas pagal Viešbučio pateiktą informaciją bei dokumentus. Informacija apie papildomai Viešbučio suteiktas papildomas paslaugas ir (ar) Viešbučio papildomas išlaidas yra pateikiama Klientui atsiimant gyvūną ir yra nurodoma Viešbučio patvirtintame „Gyvūno išregistravimo iš viešbučio akte“ arba raštu pateikiama Klientui vėliau, jeigu tokios informacijos objektyviai nebuvo galima pateikti iškarto.
 4. Klientas už paslaugas Viešbučiui turi sumokėti pilną kainą „Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje sutarties“ pasirašymo metu, jeigu Klientas su Viešbučiu individualiai nesusitaria dėl kitokių mokėjimo terminų. Tuo atveju, jeigu Klientui buvo suteiktos papildomos paslaugos, Klientas su Viešbučiu turi pilnai atsiskaityti ne vėliau kaip „Gyvūno išregistravimo iš viešbučio akto“ pasirašymo metu, t.y. grąžinant gyvūną Klientui, jeigu Klientas ir Viešbutis nesusitaria kitaip.
 5. Tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių Klientui buvo suteikta mažiau paslaugų nei apmokėta, Viešbutis perskaičiuoja paslaugų kainą ir grąžiną Klientui nepanaudotą pinigų sumą į jo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo „Gyvūno išregistravimo iš viešbučio akto“ pasirašymo dienos.
 6. Bet kokie Kliento ir Viešbučio ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Viešbutis turi dėti pastangas, jog kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas Klientui būtų sprendžiamas remiantis gera valia ir tarpusavio derybų keliu. Tik tada, jeigu nepavyktų ginčo išspręsti derybų keliu, Viešbutis turi teisę perduoti ginčą teismui, pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatytas teismingumo taisykles.
 7. Šios Taisyklės yra tvirtinamos ir gali būti pakeistos ateityje tik remiantis Viešbučio direktoriaus įsakymu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *